Lê Đắc Nhường

Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố 1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015 2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2)  ĐH-QTKD-VB2 21/12/2015 3 ĐH Tiếng Anh (VB2)  ĐH-Tiếng-Anh-VB2 21/12/2015 4 ĐH Giáo dục Tiểu Chi tiết

Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố 1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015 2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2)  ĐH-QTKD-VB2 21/12/2015 3 ĐH Tiếng Anh (VB2)  ĐH-Tiếng-Anh-VB2 21/12/2015 4 ĐH Giáo dục Tiểu Chi tiết

Lê Đắc Nhường

Niên giám đào tạo bắt đầu từ năm học 2017-2018 với các khóa ĐH K18, CĐ K58

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố  1 2 2017-2018 Niên giám đào tạo năm 2017-2018 và các khóa năm tiếp theo 19/09/2017  

Niên giám đào tạo bắt đầu từ năm học 2017-2018 với các khóa ĐH K18, CĐ K58

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố  1 2 2017-2018 Niên giám đào tạo năm 2017-2018 và các khóa năm tiếp theo 19/09/2017  

Lê Đắc Nhường logo

Niên giám đào tạo tín chỉ

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố 1  2014-2015  Niên giám đào tạo năm 2014-2015 và các khóa năm tiếp theo  09/09/2014 2 2013-2014 Niên giám đào tạo năm 2013-2014 10/09/2013 3 2012-2013 Niên giám đào tạo năm Chi tiết

Niên giám đào tạo tín chỉ

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố 1  2014-2015  Niên giám đào tạo năm 2014-2015 và các khóa năm tiếp theo  09/09/2014 2 2013-2014 Niên giám đào tạo năm 2013-2014 10/09/2013 3 2012-2013 Niên giám đào tạo năm Chi tiết

Lê Đắc Nhường logo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam Tài liệu đính kèm: 2368_de cuong chi tiet cao hoc Ngon ngu Viet Nam DHHP 2014

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam Tài liệu đính kèm: 2368_de cuong chi tiet cao hoc Ngon ngu Viet Nam DHHP 2014