Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng-Lê Đắc Nhường

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng với sứ mệnh là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và Chi tiết

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng với sứ mệnh là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và Chi tiết

Lê Đắc Nhường logo

Danh sach các giảng viên Trường ĐH Hải Phòng có các bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI

TT Học và tên Công trình Ghi chú   1   Nguyễn Dương Toàn C.T. Anh and N. D. Toan, Nonclassical diffusion equations on RN with singular oscillating external forces, Applied Mathematics Letters, 38, 20-26. (2014)   SCI   2   Nguyễn Dương Toàn C.T. Chi tiết

Danh sach các giảng viên Trường ĐH Hải Phòng có các bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI

TT Học và tên Công trình Ghi chú   1   Nguyễn Dương Toàn C.T. Anh and N. D. Toan, Nonclassical diffusion equations on RN with singular oscillating external forces, Applied Mathematics Letters, 38, 20-26. (2014)   SCI   2   Nguyễn Dương Toàn C.T. Chi tiết