Quản trị Đại học eUni

Quản lý đào tạo

Quản lý sinh viên

Quản lý văn bản

Lịch công tác

E-learning LMS

Một cửa

Email công vụ

Thư viện điện tử

Sự kiện

Xem thêm

Giới thiệu chung

students

Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; là trung tâm văn hóa, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Giá trị cốt lõi:

Chất lượng – Hiệu quả – Đáp ứng nhu cầu xã hội

Xem thêm

Video hoạt động

Hình ảnh hoạt động

Đối tác liên kết