Khoa Lý luận chính trị

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà B3 Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3591150
 • Email: k;;ct@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 06/09/2006
2. Lịch sử phát triển

Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào ngày 06 tháng 9 năm 2006, tiền thân là Tổ Lý luận Mác – Lênin Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Gắn liền với truyền thống xây dựng và phát triển nhà trường, từ trường sư phạm trung cấp Hải Phòng đến trường Đại học Hải Phòng, đơn vị đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của nhà trường nói riêng.
Là một trong các đơn vị chuyên môn của nhà trường, hiện khoa có: 05 Tiến sĩ trong đó có 01 Phó Giáo sư, 19 Thạc sĩ tróng đó có 05 nghiên cứu sinh, 03 cử nhân trong đó đang có 01 đồng chí đang học cao học. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy giàu kinh nghệm, nhiệt tình, trách nhiệm và ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận Chính trị, khoa Giáo dục Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc giảng dạy, giáo dục tư tưởng, ý thức pháp luật cho sinh viên, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ góp phần vào việc xây dựng và phát triển nhà trường.

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1 Vị trí, chức năng: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
 • 3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
  • a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
  • b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
  • c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  • d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
  • i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
  • k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
  • m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
  • n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
  • o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng KhoaPhó Trưởng Khoa
TUG_4351IMG_2
TS. Nguyễn Thị Huyền
Email: huyennt@dhhp.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Xuân
Email: xuannt@dhhp.edu.vn
5. Các chuyên ngành đào tạo
 
Giáo dục chính trị (Political Education)