Khoa Ngữ văn và Khoa học Xã hội

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà B10, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 591033
 • Email: knvkhxh@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 20/4/2000
2. Lịch sử phát triển

Khoa Ngữ văn & Địa lý có một quá trình hình thành và phát triển hơn 55 năm tính từ tiền thân đầu tiên là Khoa Văn – Sử – Chính trị được thành lập cùng với sự ra đời của của Trường Sư phạm 10+3 năm 1959. Trải qua gần 20 năm trưởng thành và phát triển, năm 1978 cùng với việc nâng cấp Trường Sư phạm 10+3 thành Trường CĐSP Hải Phòng, Khoa Văn – Sử – Chính trị được đổi tên thành Khoa Khoa học xã hội, thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý… cho bậc học THCS của Thành phố Hải Phòng.
Tháng 4 năm 2000, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng ra đời trên cơ sở sáp nhập các cơ sở giáo dục & đào tạo của thành phố Hải Phòng (Trường CĐSP, Trường THSP, Trường Đại học tại chức, Trung tâm Bồi dưỡng CBQLGV, Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng), Khoa Ngữ văn được thành lập trên cơ sở tách Bộ môn Ngữ văn của Khoa KHXH (Trường CĐSP cũ) và là một trong bốn khoa đầu tiên của Trường ĐHSP Hải Phòng (nay là ĐH Hải Phòng) được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học. Đây là một mốc son đánh dấu chặng đường mới cho sự trưởng thành và phát triển của Khoa.
Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ giảng viên khoa Ngữ văn luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục & đào tạo của thành phố Hải Phòng. Dưới mái nhà chung Khoa Ngữ văn, nhiều thế hệ các thầy cô giáo đã ngày đêm công hiến, tận tụy, yêu nghề, hăng say lao động vì sự nghiệm trồng người cao cả. Lòng yêu nghề, say mê văn chương, sự phấn đấu và sáng tạo không ngừng của các thế hệ các thầy cô giáo trong Khoa như thầy Nguyễn Đức Thuận, cô Nguyễn Thị Năm, thầy Bùi Văn Đích, cô Nguyễn Thu Thủy, cô Nguyễn Thúy Nga, thầy Trần Văn Trọng, cô Nguyễn Thị Ninh, cố Tống Thị Hường, cô Nguyễn Thị Hiên, cô Đào Thu Thủy….đã trở thành những tấm gương điền hình được các thế hệ sinh viên yêu quý.
Dưới mái nhà Khoa Ngữ văn, nhiều thế hệ sinh viên cũng đã trưởng thành để trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý, những Hiệu trưởng, Hiệu phó ở các Trường THCS, THPT, những cán bộ ở các ban ngành của thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác. Không kể những cựu sinh viên Ngữ văn của Trường CĐSP Hải Phòng trước đây đã trưởng thành và nhiều người giữ trọng trách ở các cơ quan, các sở ban ngành của thành phố, chỉ tính từ khi Khoa Ngữ văn thành lập năm 2000 đến nay đã có nhiều sinh viên thành đạt, tiêu biểu như Đào Phú Dương – Phó bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, cựu sinh viên khóa 1; TS Trịnh Văn Định – GV Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, cựu sinh viên khóa 1; Thạc sỹ Phạm Đức Cường – Trưởng phòng CT-CTSV Trường ĐHHP, cựu sinh viên khóa II, Nguyễn Hồng Nhung – Biên tập viên Đài Truyền Hình HP, cựu sinh viên khóa II… và nhiều sinh viên được giữ lại làm giảng viên của Trường như Thạc sỹ Lê Thị Thủy, Th.s Phạm Thị Thủy, Th.s Dương Mỹ Dung, Th.s Ngô Kim Khánh….
Tháng 8 năm 2015, thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng nhằm tái cơ cấu và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, Khoa Ngữ văn & Địa lý được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Địa lý (trực thuộc Khoa Khoa học xã hội) vào Khoa Ngữ văn và đổi tên như hiện nay. Việc sáp nhập Bộ môn Địa lý vào Khoa Ngữ văn đã làm diện mạo, quy mô đào tạo và đội ngũ CBGV của Khoa lớn mạnh hơn với 06 chuyên ngành đào tạo từ bậc Sau đại học, Đại học đến Cao đẳng, mở ra con đường và vận hội phát triển mới cho Khoa trên con đường xây dựng để trở thành một địa chỉ đào tạo Đại học và Sau đại học có uy tín của khu vực duyên hải và cả nước.

3. Chức năng nhiệm vụ
 • 3.1 Vị trí, chức năng: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
 • 3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
  • a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
  • b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
  • c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  • d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  • đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
  • i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
  • k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
  • m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
  • n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
  • o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng KhoaPhó Trưởng KhoaPhó Trưởng Khoa
TS. Trần Văn Trọng
Email: trongtv@dhhp.edu.vn
TS. Đào Thị Thu Thủy
Email: thuydtt@dhhp.edu.vn
TS. Vũ Thị Kim Cúc
Email: cucvtk@dhhp.edu.vn
5. Các chuyên ngành đào tạo
 
I. Sau đại học
1. Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
Tiếng Anh: Language Vietnam
II. Đại học
1. Đại học sư phạm Ngữ văn
Tiếng Anh: Training Teachers of Philology
2. Đại học sư phạm Địa lý
Tiếng Anh: Training Teachers of Geography
3. Đại học Ngữ văn
Tiếng Anh: Philology