Trung tâm Phục vụ và Nội trú

1. Thông tin chung
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email: ttnt@dhhp.edu.vn
  • Thành lập: 2020
2. Lịch sử phát triển

3. Chức năng nhiệm vụ

  • 3.1. Vị trí, chức năng
  • 3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
4. Cơ cấu tổ chức
Giám đốcPhó Giám đốc
ThS Tô Quốc Tuấn
Email: tuantq@dhhp.edu.vn
ThS Trần Xuân Dũng
Email: dungtx@dhhp.edu.vn