Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà A5, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3591 574
 • Email: phongktdbcl@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: 2008
2. Lịch sử phát triển

3. Chức năng nhiệm vụ

 • 1. Vị trí, chức năng
 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác tuyển sinh, công tác thi và đánh giá kết quả học tập, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • 2.1. Công tác khảo thí
 • a) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác khảo thí; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
 • b) Thường trực tổ chức các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường chủ trì; giúp Hiệu trưởng, Hội đồng thi trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thi theo đúng các quy chế, quy định hiện hành;
 • c) Nghiên cứu xác định nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo; xúc tiến, giới thiệu và tổ chức hoạt động quảng bá tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo của Trường;
 • d) Thường trực, tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh các hình thức và các bậc đào tạo hệ chính quy; tham gia Ủy viên Hội đồng tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;
 • đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức xây dựng và quản lý đề thi, in, sao đề thi, lưu trữ và bảo mật đề thi; xây dựng kế hoạch tổ chức các kì thi cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trình độ đại học: trong đó, trực tiếp tổ chức thi các môn chung, phối hợp với các khoa tổ chức thi học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo;
 • e) Quản lý điểm thi, phân tích, xử lý kết quả thi theo quy định;
 • g) Tổ chức thi và cấp phát, thu hồi hủy bỏ chứng chỉ chuẩn đầu ra cho sinh viên.
 • 2.2. Công tác đảm bảo chất lượng
 • a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt các mục tiêu chất lượng, các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường. Kiểm soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; chương trình, kế hoạch, tài liệu giảng dạy; hệ thống cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính; công tác quản lý…);
 • b) Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • c) Thường trực Hội đồng đánh giá kết quả học tập, tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả học tập của người học tại Trường theo Quy định của Trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu cho Hiệu trưởng những giải pháp đảm bảo chất lượng đánh giá người học theo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo;
 • d) Chủ trì xây dựng các tiêu chí và công cụ đánh giá giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp…;
 • đ) Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng; khảo sát ý kiến các bên có liên quan trong quá trình đào tạo; đánh giá chất lượng giảng dạy; đánh giá chất lượng chương trình và cơ sở đào tạo…;
 • e) Phối hợp với Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khảo thí, tuyển sinh, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường; phối hợp thẩm định hồ sơ liên kết đào tạo giữa Trường với các cơ sở giáo dục nước ngoài;
 • g) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thẩm định các luận văn, luận án, kiểm tra, xác nhận tỷ lệ sao chép trước khi trình Hiệu trưởng quyết định cho phép bảo vệ hay không cho bảo vệ;
 • h) Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí, tuyển sinh, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận văn bằng, chứng chỉ;
 • i) Định kỳ triển khai tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện đánh giá trong và ngoài Trường; lập kế hoạch khắc phục những tồn tại đã được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khuyến cáo; công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên website của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2.3. Công tác khác
 • a) Quản trị Hệ thống quản lý đào tạo; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu của Trường về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng;
 • b) Phối hợp với các trường thực hành sư phạm đề xuất trình Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông;
 • c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị;
 • d) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
 • đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
4. Cơ cấu tổ chức
Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng
TS. Đỗ Thị Thanh Toàn
Điện thoại: (84-225) 3591 574 nhánh 101
Email: toandtt@dhhp.edu.vn
ThS Phạm Đình Ninh
Điện thoại:(84-225) 3591 574 nhánh 108
Email: ninhpd@dhhp.edu.vn