Phòng Quản lý Sau đại học

1. Thông tin chung
 • Địa chỉ: Nhà A6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng
 • Điện thoại: (84-225) 3591 464
 • Email: phongqlsdh@dhhp.edu.vn
 • Thành lập: ngày 12/3/2013 theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHHP của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng
 • Đào tạo trình độ tiến sĩ 02 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Ngôn ngữ Việt Nam
 • Đào tạo trình độ thạc sĩ 05 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Việt Nam, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Lý luận và PPDH bộ môn Toán.
2. Lịch sử phát triển

3. Chức năng nhiệm vụ

 • 1. Vị trí, chức năng
 • Phòng Quản lý Sau đại học là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng đào tạo Sau đại học của Nhà trường.
 • 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • 2.1. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học
 • a) Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chiến lược phát triển đào tạo sau đại học; đề xuất cơ chế phối hợp liên kết mở rộng quy mô, phạm vi đào tạo sau đại học; kế hoạch mở các ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho Hiệu trưởng trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở các ngành, chuyên ngành mới;
 • b) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch dài hạn về đào tạo, liên kết đào tạo sau đại học; kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng năm học; kế hoạch dạy học và thi học phần, chuyên đề, bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp cho các khóa đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch.
 • 2.2. Công tác tuyển sinh sau đại học
 • a) Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học: lập kế hoạch và trực tiếp triển khai thực hiện công tác tuyển sinh; thông báo, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, xét điều kiện dự tuyển, tổ chức thi tuyển; xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh; công bố kết quả tuyển sinh và tổ chức nhập học cho người học;
 • b) Chủ trì thực hiện công tác liên kết đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước;
 • c) Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức, hướng dẫn ôn tập đáp ứng nhu cầu người học và điều kiện của các khóa học, đảm bảo đúng quy định hiện hành.
 • 2.3. Công tác quản lý đào tạo sau đại học
 • a) Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định, quy trình liên quan đến quản lý đào tạo sau đại học, trình Hiệu trưởng phê duyệt, đồng thời cùng với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;
 • b) Chủ trì, phối hợp các khoa chuyên môn xây dựng chương trình, đề cương chi tiết học phần; tổ chức biên soạn, thẩm định hoặc lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy đối với các học phần đào tạo sau đại học; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học;
 • c) Chủ trì thực hiện kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng năm học; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nền nếp dạy, học; tiếp nhận ý kiến phản hồi của giảng viên, học viên và đơn vị liên kết đào tạo để đề xuất, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp;
 • d) Xây dựng thời khóa biểu giảng dạy, lịch thi hết học phần, chuyên đề cho các lớp/khóa; thông báo kế hoạch, khối lượng giảng dạy cho các khoa, bộ môn hoặc trực tiếp cho các giảng viên ngoài Trường tham gia giảng dạy sau đại học;
 • đ) Tổ chức đánh giá kết quả học tập của học viên: xét điều kiện dự thi, tổ chức thi, chấm thi, làm điểm, thông báo kết quả thi;
 • e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ của người học, tài liệu, bài thi, điểm thi theo quy định hiện hành;
 • g) Trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài, giao đề tài; Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan, đề cương chi tiết, đề tài, luận án, chuyên đề tiến sĩ; Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án; lập hồ sơ bảo vệ luận văn, luận án; Thường trực các Hội đồng thi, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; lập hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hiệu trưởng ra quyết định xét tốt nghiệp;
 • h) Xin cấp phôi bằng tốt nghiệp, quản lý và tổ chức cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ kết quả, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp sau đại học; tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng các khóa học.
 • 2.4. Công tác quản lý người học
 • a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý học viên trong suốt quá trình đào tạo; là đầu mối giữ liên lạc với cựu học viên;
 • b) Đầu mối tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản… liên quan đến học viên; trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định những vấn đề có liên quan đến học viên như: bảo lưu kết quả đào tạo, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn học tập hoặc buộc thôi học…;
 • c) Trưởng đơn vị được ký thừa lệnh Hiệu trưởng và sử dụng con dấu của Trường để cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và xác nhận các giấy tờ khác có liên quan đến học viên trong phạm vi quản lý của đơn vị, theo đúng quy định của pháp luật.
 • 2.5. Các nhiệm vụ khác
 • a) Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; đề xuất các luận văn, luận án, bài báo của học viên được đánh giá xuất sắc, có ý nghĩa lý luận và thực nghiệm cao để Nhà trường có kế hoạch phổ biến, chuyển giao hoặc có định hướng nghiên cứu ở phạm vi, quy mô lớn hơn;
 • b) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, lưu trữ, báo cáo thường xuyên, đột xuất về hoạt động đào tạo sau đại học theo quy định;
 • c) Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thu học phí, phí hỗ trợ đào tạo, lệ phí của học viên; lập bảng chi trả kinh phí cho các hoạt động đào tạo thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Phòng Kế hoạch – Tài chính;
 • d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
 • đ) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
 • e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
4. Cơ cấu tổ chức
Trưởng phòng
TS. Nguyễn Văn Quyền
Email: quyennv@dhhp.edu.vn