Thông tin liên hệ

Trường Đại học Hải Phòng

171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: +84-(225) 3876 338
Email: daihoc@haiphong.gov.vn


.

Gửi email cho chúng tôi
<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29831.54397351492!2d106.635654356267!3d20.83400821065691!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7735d162afdb%3A0x70df39254ee1c357!2sHaiphong%20University!5e0!3m2!1sen!2s!4v1626751215905!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>[/vc_column][/vc_row]